VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

CESTOVNÍ AGENTURY MARCELA MACHOVÁ A CA MACHOVÁ S.R.O.

 

  1. Úvod 

 

1.1. Cestovní agentura Marcela Machová, IČO: 05423902, Žlutava 177, 763 61 Žlutava a CA Machová s.r.o., IČO: 08491640, Žlutava 177, 763 61 Žlutava (dále společně „cestovní agentura“) provádí autorizovaný prodej zájezdů cestovních kanceláří (dále ,,CK“), se kterými má smlouvu o prodeji zájezdů. Cestovní agentura Marcela Machová pořádá samostatně zájezdy v délce nejvýše jednoho dne a CA Machová s.r.o. pořádá zájezdy i v délce několika dní pro skupiny klientů (např. kluby, školy). 

 

1.2. Cestovní agentura provozuje svoji činnost v rozsahu podnikatelského oprávnění pro obor činnosti provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu podle živnostenského zákona mj. prostřednictvím svých webových stránek www.ca-machova.cz a www.zajezdymarcela.cz (dále „webové stánky“). U všech zájezdů je na webových stránkách uvedeno, zda zájezd nabízí cestovní agentura nebo CK. V případě pořádání zájezdu CK je na webových stránkách uvedeno, která CK zájezd pořádá. 

 

  1. Objednávka zájezdu a uzavření cestovní smlouvy 

 

2.1. Každý zákazník starší 18 let, který je plně svéprávný, může cestovní agentuře odeslat objednávku na nabízený zájezd na formuláři cestovní agentury dostupném na webových stránkách. Odesláním objednávky zákazník a jeho spolucestující souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému cestovní agentury a dalšími ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek. Cestovní agentura si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, která neobsahuje potřebné údaje nebo je neurčitá či rozporná. 

 

2.2. Zájezdy pořádané CK jsou po doručení objednávky ověřovány z hlediska dostupnosti nabízeného zájezdu u pořádající CK. Po ověření dostupnosti zájezdu informuje cestovní agentura zákazníka o přijetí objednávky ze strany CK. 

 

2.3. Cestovní smlouva se v případě jednodenních zájezdů pořádaných cestovní agenturou uzavírá akceptací objednávky ze strany cestovní agentury. Obdobně se uzavírá cestovní smlouva i v případě prodeje zájezdů CA Machová s.r.o.

 

2.4. Po úhradě zálohy ceny zájezdu zasílá cestovní agentura zákazníkovi cestovní smlouvu e-mailem (popř. poštou) nebo ji zákazníkovi předá osobně. Zákazník si jedno vyhotovení cestovní smlouvy ponechá a jedno vyhotovení odešle nebo předá vyplněné a podepsané zpět cestovní agentuře. 

 

  1. Platba ceny zájezdu 

 

3.1. Placení ceny zájezdu probíhá zpravidla na účet cestovní agentury, popř. platbou v hotovosti. Zákazník je povinen uhradit platbu řádně a včas podle pokynu cestovní agentury a podmínek cestovní smlouvy. 

 

3.2. V případě, že úhrada ceny zájezdu nebyla provedena řádně a včas může cestovní agentura nebo CK odstoupit od cestovní smlouvy. 

 

  1. Storno podmínky 

 

4.1. Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné CK, u které byl zájezd objednán a která jej pořádá. 

 

4.2. Cestovní agentura je oprávněna požadovat storno poplatky za odvolání účasti zákazníka a spolucestujících na objednaném zájezdu v tomto rozsahu: 

storno poplatek ve výši 25% ceny zájezdu při odvolání účasti více než 7 dnů před odjezdem, 

storno poplatek ve výši 50% ceny zájezdu při odvolání účasti 7 až 5 dnů před odjezdem, 

storno poplatek ve výši 100% ceny zájezdu při odvolání účasti méně než 5 dnů před odjezdem. 

 

4.3. V případě, že zákazník nezaplatí zájezd v souladu s uzavřenou cestovní smlouvou nebo objednaný zájezd uhradí, ale nezašle nebo nepředá cestovní agentuře příslušnou cestovní smlouvu, je cestovní agentura oprávněna účast zákazníka a spolucestujících zrušit a požadovat po zákazníkovi a spolucestujících storno poplatek až do výše 100% ceny zájezdu. 

 

  1. Zrušení zájezdu a vracení ceny zájezdu 

 

5.1. Uskutečnění objednaného zájezdu je podmíněno dosažením minimálního počtu účastníků zájezdu stanoveného CK nebo cestovní agenturou. V případě zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků informuje cestovní agentura zákazníka e-mailem o zrušení zájezdu nejpozději 7 dní před odjezdem. V tomto případě se účastníkům vrací zaplacená cena zájezdu v plné výši. 

 

5.2. Cestovní agentura nebo CK má právo na zrušení zájezdu v důsledku neodvratitelné události, která zabraňuje pořádání zájezdu nebo ohrožuje bezpečnost účastníků (např. živelné události, terorismu nebo válečného konfliktu) kdykoli před odjezdem. V tomto případě se účastníkům vrací zaplacená cena zájezdu v plné výši, nebo se jim poskytuje kompenzace formou náhradního zájezdu. 

 

5.3. Pokud dojde ke změně smlouvy, resp. ceny služeb pro zákazníka, nebo dojde k nesprávnému zaslání platby od zákazníka, potom cestovní agentura vrací po domluvě se zákazníkem přeplatek zákazníkovi. 

 

5.4. Vrácení ceny zájezdu zákazníkovi se uskutečňuje bankovním převodem, popř. v hotovosti, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne zrušení zájezdu nebo zjištění existence přeplatku. 

 

  1. Pokyny ohledně zájezdu a cestovní doklady 

 

6.1. Potřebné pokyny ohledně zájezdu a cestovních dokladů obdrží zákazník od cestovní agentury nebo CK zpravidla 3 dny před odjezdem nebo jsou tyto pokyny dostupné na webových stránkách. Cestovní agentura nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany CK, je mu však vždy nápomocna v jejich získání. 

 

6.2. Každý zákazník je povinen mít s sebou při zájezdu do zahraničí platný cestovní doklad, tj. cestovní pas, cestovní pas s potřebným vízem, nebo občanský průkaz pro cesty do zemí, které tento cestovní doklad uznávají. Cestovní agentura upozorňuje na skutečnost, že povinnost mít s sebou při zájezdu do zahraničí platný cestovní doklad se vztahuje i na nezletilé mladší 15 let. Zákazník je povinen si před objednáním zájezdu ověřit zejména vízové, bezpečnostní a zdravotní podmínky nutné pro vstup do země a pobyt v ní, včetně aktuální situace v dané destinaci. 

 

6.3. Zákazník si má být vědom toho, že pro různé země je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu. U většiny zemí se jedná o minimální platnost šest (6) měsíců. Bližší informace ohledně podmínek pro cesty do zahraničí jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky. 

 

  1. Zákaznický systém a zasílání obchodních sdělení 

 

7.1. Součástí služeb cestovní agentury je i bezplatné zasílání zvláštních nabídek pro zákazníky zařazené do zákaznického systému cestovní agentury, kteří vyjádří souhlas se zasláním obchodních sdělení. 

 

7.2. Pokud je mezi poskytnutými údaji elektronický kontakt na zákazníka, potom má cestovní agentura za to, že zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany cestovní agentury za účelem nabídky služeb. Zákazník však může tento souhlas kdykoliv vzít zpět zasláním e-mailového pokynu „Nezasílat obchodní sdělení“. 

 

  1. Reklamace 

 

8.1. Reklamace zájezdů od klientů zasílá cestovní agentura k vyřízení pořádající CK. Cestovní agentura není podle cestovní smlouvy o prodeji zájezdů zpravidla oprávněna reklamace řešit, ale pouze odpovídá za její předání příslušné CK. Cestovní agentura řeší samostatně reklamace pouze v případech, kdy nedošlo mezi zákazníkem a CK k uzavření cestovní smlouvy, nebo pokud reklamace zákazníka směřuje pouze vůči službám poskytnutým cestovní agenturou. 

 

8.2. Podle zákona o ochraně spotřebitele se zákazník spotřebitel může obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje subjektu oprávněného k řešení spotřebitelského sporu a informace o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu jsou dostupné na webové adrese České obchodní inspekce https://adr.coi.cz. 

 

  1. Ochrana osobních údajů 

 

9.1. Osobní údaje zákazníků cestovní agentury jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, a to zejména podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

 

9.2. Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů cestovní agenturou na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu 10 let od poskytnutí služby. Poskytnuté osobní údaje slouží pouze pro potřeby cestovní agentury. Cestovní agentura neposkytuje osobní údaje zákazníků jiným podnikatelským subjektům bez výslovného souhlasu zákazníka s výjimkou CK pořádající zájezd. 

 

9.3. Poučení o právech a povinnostech v souvislosti s ochranou osobních údajů

Cestovní agentura Marcela Machová a CA Machová s.r.o., které jsou správci osobních údajů, tímto podávají informace o zpracování osobních údajů a o právech souvisejících s jejich zpracováním v souvislosti s poskytovanou službou. Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

 

Cestovní agentura zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, místo trvalého pobytu (ulice a číslo popisné, obec, PSČ), státní občanství, telefonní číslo, e-mail, kontakty na osoby blízké, číslo cestovního dokladu, datum platnosti cestovního dokladu, bankovní spojení, historii plateb, podpis.

 

Na zájezdech mohou být pořízeny fotografie účastníků zájezdu pro případné účely zveřejnění na sociálních sítích cestovní agentury či webových stránkách. Pokud účastník zájezdu nechce být na fotografii zachycen a se zpracováním osobních údajů zachycením své podoby na fotografii nesouhlasí, fotografování se neúčastní, popř. na tuto skutečnost upozorní.

 

Podle Nařízení mají zákazníci právo:

vzít souhlas se zpracováním údajů kdykoliv zpět,

–    požadovat po cestovní agentuře informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a vyžádat si kopii těchto údajů,

–   vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

požadovat výmaz těchto osobních údajů,

na přenositelnost údajů,

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

 

  1. Uzavření připojištění mezi cestovní agenturou a pojistníkem (zákazník) pro zahraniční cestu

 

10.1. Sjednání pojištění v případě zákazníka znamená tzv. přistoupení k již existující pojistné smlouvě uzavřené mezi pojistníkem (cestovní agentura) a pojistitelem (Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group). Přistoupením do pojištění se zákazník nestává smluvní stranou pojistné smlouvy (pojistníkem), ale pojištěným klientem. Z tohoto vztahu nevyplývají pro zákazníka žádné povinnosti ani práva pojistníka, tzn. že zákazník zejména nemůže pojistnou smlouvu měnit či ukončit. Cestovní agentura informuje zákazníka o případných změnách pojistné smlouvy.

 

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 21. února 2022. 

 

Za Cestovní agenturu Marcela Machová a CA Machová s.r.o.

Marcela Machová